پیوندها

فرم‌هاي قسمت خزانه

اعلام نماد اسناد خزانه اسلامی

فايلها
نماد719.pdf 97.349 KB نماد ۷۱۹
نماد717-720.png 208.112 KB نماد ۷۱۷-۷۲۰

اسناد خزانه

فايلها
2.jpg 449.972 KB اعلام نماد اسناد خزانه برگ 1
3.jpg 456.286 KB اعلام تخصیص اسناد خزانه بند (ب) تبصره (۵) قانون بودجه 97
4.jpg 423.788 KB اعلام نماد اسناد خزانه
5.jpg 496.586 KB اعلام مشخصات اسناد خزانه بند (ب) تبصره (۵) سال 1397
1.jpg 493.34 KB اسناد خزانه
AKHZA1-+19++9++96+ostani.xlsx 16.267 KB فرم شماره (2-2) : معرفی اشخاص ذینفع (اشخاص حقوقی) (عنوان فایل : AKHZA1)
AKHZA2.xlsx 10.467 KB فرم شماره (3) : خلاصه وضعيت واگذاري اسناد خزانه اسلامي سال 1396 (عنوان فایل : AKHZA2)
اصلاحيه بند هـ سال 97.pdf 115.952 KB اصلاحیه بند ه سال 97
آئين نامه بند ب تبصره 5.TIF 309.172 KB آیین نامه بند ب تبصره 5
آيين نامه بند هـ سال 97.TIF 149.522 KB آیین نامه بند ه سال 97
بند ز تبصره 5 بودجه 97.TIF 175.394 KB بند ز تبصره ۵ بودجه ۹۷
دستورالعمل اسناد97.pdf 525.133 KB دستورالعمل اسناد ۹۷
فرم تقاضانامه صدور اسناد.docx 17.952 KB فرم تقاضانامه صدور اسناد
فرم7..docx 18.556 KB فرم7.

اوراق تسویه خزانه سال97 - نوع دوم با بانک‌ها

فايلها
فرم هاي اسناد تسويه خزانه نوع دوم سال 1397.docx 82.642 KB فرم‌های اسناد تسویه خزانه نوع دوم سال 1397
چک ليست صدور اسناد تسويه نوع دوم.doc 137.216 KB چک لیست صدور اسناد تسویه نوع دوم

اوراق تسویه خزانه سال97 - نوع اول با مالیاتی

فايلها
فرم سه اوراق تسويه نوع اول.docx 26.121 KB فرم سه اوراق تسویه نوع اول
فرم دو اوراق تسويه نوع اول.docx 28.225 KB فرم دو اوراق تسویه نوع اول
رديف منابع عمومي سال 1397.docx 23.765 KB ردیف منابع عمومی سال 1397
فرم چهار اوراق تسويه نوع اول.docx 26.702 KB فرم چهار اوراق تسویه نوع اول
اطلاعيه شماره 1..doc 104.448 KB اطلاعیه شماره 1
چک ليست اوراق تسويه خزانه نوع اول.pdf 389.353 KB چک لیست اوراق تسویه خزانه نوع اول
فرم (1-الف) اوراق تسويه نوع اول.docx 36.593 KB فرم (1-الف) اوراق تسویه نوع اول

قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه

فايلها
اوراق تسويه خزانه سال97.pdf 4.8 MB قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه

فرم‌های تاییدیه منابع و مصارف خزانه

فايلها
فرم درخواست وجه جامع خزانه.doc 63.488 KB فرم درخواست وجه جامع خزانه
فرم تاييديه منابع ( درآمد عمومي ، ،وجوه نامشخص ، مانده مصرف نشده و حساب موقت ).doc 46.08 KB فرم تاییدیه منابع (درآمد عمومی، وجوه نامشخص، مانده مصرف نشده و حساب موقت)
فرم تاييديه مصارف (تملک دارايي هاي سرمايه اي)..docx 18.26 KB فرم تاییدیه مصارف (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
تاييديه سپرده مصارف .doc 36.352 KB تاییده سپرده مصارف
تاييديه منابع سپرده .doc 38.4 KB تاییدیه منابع سپرده
فرم تاييديه مصارف ( هزينه اي ، حقوق)..doc 37.376 KB فرم تاییدیه مصارف (هزینه‌ای، حقوق)
فرم تاييديه مصارف درآمدهاي اختصاصي).doc 37.376 KB فرم تاییدیه مصارف درآمدهای اختصاصی
فرم خالي تاييديه هاي حقوق.pdf 34.627 KB فرم خالی تاییدیه‌های حقوق
تاييديه سپرده مصارف .pdf 223.986 KB تاییدیه سپرده مصارف
تاييديه منابع سپرده .pdf 225.875 KB تاییدیه منابع سپرده
فرم تاييديه مصارف (تملک دارايي هاي سرمايه اي)..pdf 224.061 KB فرم تاییدیه مصارف (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
فرم تاييديه مصارف درآمدهاي اختصاصي).pdf 224.563 KB فرم تاییدیه مصارف (درآمدهای اختصاصی)
فرم تاييديه منابع ( درآمد عمومي ، ،وجوه نامشخص ، مانده مصرف نشده و حساب موقت ).pdf 400.916 KB فرزم تاییدیه منابع (درآمد عمومی، مانده مصرف نشده و حساب موقت)
فرم درخواست وجه جامع خزانه.pdf 472.23 KB فرم درخواست وجه جامع خزانه
فرم تاييديه مصارف ( هزينه اي ، حقوق)..pdf 182.498 KB فرم تاییدیه مصارف (هزینه‌ای، حقوق)

فرم‌های مشترک بانکی حساب‌های دولتی

فايلها
پست+بانک+ايران.doc 83.968 KB
بانك+توسعه+تعاون.doc 82.432 KB
بانك+رفاه+کارگران.doc 77.312 KB
بانك+سپه.doc 81.408 KB
بانك+صادرات+ايران.doc 78.336 KB
بانك+کشاورزي.doc 81.408 KB
بانك+مسکن.doc 107.52 KB
بانك+ملت.doc 81.92 KB
بانك+ملي+ايران.doc 84.992 KB
بانك+تجارت.doc 80.384 KB

فرم‌هاي قسمت خزانه

فايلها
درخواست وجه.pdf 65.641 KB
فرم پابپاي خزانه.pdf 52.468 KB
فرم خلاصه وجوه دريافتي.pdf 61.002 KB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^