پیوندها

فرم‌هاي قسمت خزانه

فرم‌های تاییدیه منابع و مصارف خزانه

فايلها
فرم درخواست وجه جامع خزانه.doc 63.488 KB فرم درخواست وجه جامع خزانه
فرم تاييديه منابع ( درآمد عمومي ، ،وجوه نامشخص ، مانده مصرف نشده و حساب موقت ).doc 46.08 KB فرم تاییدیه منابع (درآمد عمومی، وجوه نامشخص، مانده مصرف نشده و حساب موقت)
فرم تاييديه مصارف (تملک دارايي هاي سرمايه اي)..docx 18.26 KB فرم تاییدیه مصارف (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
تاييديه سپرده مصارف .doc 36.352 KB تاییده سپرده مصارف
تاييديه منابع سپرده .doc 38.4 KB تاییدیه منابع سپرده
فرم تاييديه مصارف ( هزينه اي ، حقوق)..doc 37.376 KB فرم تاییدیه مصارف (هزینه‌ای، حقوق)
فرم تاييديه مصارف درآمدهاي اختصاصي).doc 37.376 KB فرم تاییدیه مصارف درآمدهای اختصاصی
فرم خالي تاييديه هاي حقوق.pdf 34.627 KB فرم خالی تاییدیه‌های حقوق
تاييديه سپرده مصارف .pdf 223.986 KB تاییدیه سپرده مصارف
تاييديه منابع سپرده .pdf 225.875 KB تاییدیه منابع سپرده
فرم تاييديه مصارف (تملک دارايي هاي سرمايه اي)..pdf 224.061 KB فرم تاییدیه مصارف (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
فرم تاييديه مصارف درآمدهاي اختصاصي).pdf 224.563 KB فرم تاییدیه مصارف (درآمدهای اختصاصی)
فرم تاييديه منابع ( درآمد عمومي ، ،وجوه نامشخص ، مانده مصرف نشده و حساب موقت ).pdf 400.916 KB فرزم تاییدیه منابع (درآمد عمومی، مانده مصرف نشده و حساب موقت)
فرم درخواست وجه جامع خزانه.pdf 472.23 KB فرم درخواست وجه جامع خزانه
فرم تاييديه مصارف ( هزينه اي ، حقوق)..pdf 182.498 KB فرم تاییدیه مصارف (هزینه‌ای، حقوق)

فرم‌های مشترک بانکی حساب‌های دولتی

فايلها
پست+بانک+ايران.doc 83.968 KB
بانك+توسعه+تعاون.doc 82.432 KB
بانك+رفاه+کارگران.doc 77.312 KB
بانك+سپه.doc 81.408 KB
بانك+صادرات+ايران.doc 78.336 KB
بانك+کشاورزي.doc 81.408 KB
بانك+مسکن.doc 107.52 KB
بانك+ملت.doc 81.92 KB
بانك+ملي+ايران.doc 84.992 KB
بانك+تجارت.doc 80.384 KB

فرم‌هاي قسمت خزانه

فايلها
درخواست وجه.pdf 65.641 KB
فرم پابپاي خزانه.pdf 52.468 KB
فرم خلاصه وجوه دريافتي.pdf 61.002 KB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^