پیوندها

اهداف و وظايف كلي سازمان امور اقتصادي و دارائي عبارت است از :

الف ) هدف تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور  و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي سياستهاي مالياتي و تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و سرمايه گذاريهاي مشترك با كشور خارجي

ب ) وظايف تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در اجراي آنها :

* پيشنهاد ، دريافت بررسي و انجام كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي ايران در خارج و سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران و همچنين كمكهاي اقتصادي و فني به كشورهاي خارجي

* پرداخت وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجي و بين المللي و همچنين تحصيل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجي

* تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و مالي و فني ايران با ساير كشورها و سازمانها و مؤسسات اقتصادي و مالي بين المللي و ايجاد هماهنگي در اعمال نظارت بر اينگونه روابط و مناسبات بين المللي

* نظارت بر فعاليتهاي مالي و اقتصادي بخش خصوصي در جهت اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي

* اجراي تكاليف مربوط به امور پولي ، بانكي ، ارزي و اعتباري كشور كه به موجب قوانين و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده است.

* ايجاد تسهيلات و كمكهاي لازم به كارگران و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي توليدي مشمول قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي

* تمركز وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور  در بودجه عمومي دولت وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركت هاي دولتي به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي ايران و برقراري ترتيبات لازم براي اينكه شركتهاي دولتي بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمايند.

* تمركز وجوه سپرده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در حسابهاي بانك مركزي ايران

* افتتاح حساب بانكي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در بانك مركزي ايران و يا شعب بانك ملي ايران در مركز و شهرستانها

* تخصيص اعتبارات لازم براي هزينه هاي جاري و عمراني با همكاري سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ آن به دستگاههاي مربوطه

* پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني به حسابهاي بانكي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته

* ايجاد تسهيلات لازم در پرداختيها از طريق واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان

* رد سپرده هاي قابل استرداد و همچنين وجوهي كه زائد بر ميزان مقرر وصول مي شود.

* صدور حواله اعتباراتي كه در بودجه عادي بعنوان كمك براي عمليات جاري

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^