پیوندها

متون عمومي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : خراسان شمالی
فايلها
تمديد مهلت اجراي قانون مديريت خ.ک 1.jpg 159.765 KB
تمديد مهلت اجراي قانون مديريت خ.ک2.jpg 201.287 KB
تمديد مهلت اجراي قانون مديريت خ.ک 3).jpg 491.454 KB
قانون اصلاح بند3 ماده واحده برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو.jpg 508.138 KB
قانون اصلاح بند3 ماده واحده برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو 1.jpg 191.629 KB
قانون تامين کالا هاي اساسي براي اقشار آسيب پذير1.jpg 439.002 KB
قانون تامين کالاهاي اساسي براي اقشار آسيب پذير2.jpg 175.848 KB
قانون تامين کالاهاي اساسي براي اقشار آسيب پذير3.jpg 304.015 KB
قانون تعيين تکليف تامين اجتماعي اشخاصي که ده سال کمتر بيمه پرداخت کرده اند2.jpg 203.316 KB
قانون تعيين تکليف تامين اجتماعي اشخاصي که ده سال کمتربيمه پرداخت کره اند1.jpg 470.07 KB
قانون اصلاح بند3 ماده واحده برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو2.jpg 373.806 KB
قانون تعيين تکليف تامين اجتماعي اشخاصيکه ده سال کمتر بيمه پرداخت کرده اند3.jpg 359.926 KB
قانون تفسير بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه 2.jpg 246.187 KB
قانون تفسير بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه.jpg 489.344 KB
قانون تفسير بندب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه 1.jpg 186.779 KB
قانون تمديد مهلت اجراي ازمايشي قانون اصلاح بيمه مسئوليت مدني.jpg 535.747 KB
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح بيمه مسئوليت مدني 1.jpg 234.056 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست 2.jpg 381.758 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست 3.jpg 419.95 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست 4.jpg 439.912 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست 5.jpg 440.54 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست 6.jpg 448.902 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست 7.jpg 414.911 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست 8.jpg 421.477 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست 9.jpg 404.222 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست 10.jpg 363.618 KB
قانون حمايت از کودکان بي سرپرست و بد سرپرست 1.jpg 232.95 KB
قانون حمايت ازکودکان بي سرپرست 11.jpg 473.836 KB
قانون حمايت ازکودکان بي سرپرست.jpg 511.563 KB
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهيها.jpg 496.198 KB
قانون نحوه محاسبه و تسعير داراييها و بدهيها1.jpg 252.315 KB
ضوابط اجرايي قانون بودجه.pdf 266.628 KB
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.pdf 224.743 KB
قانون بودجه 94.pdf 334.816 KB
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^