پیوندها

آیین نامه ها و بخشنامه ها
فايلها
1آيين نامه اجرايي بند 8 قانون بودجه 92.jpg 574.673 KB
1آيين نامه اجرايي بند 42 قانون بودجه 92.jpg 476.239 KB
1آيين نامه اجرايي تبصره 4 جزء3-2قانون بودجه92.jpg 462.613 KB
2آيين نامه اجرايي بند 8 قانون بودجه 92.jpg 580.983 KB
2آيين نامه اجرايي بند 42 قانون بودجه 92.jpg 584.388 KB
2آيين نامه اجرايي تبصره 4جزء 3-2 قانون بودجه 92.jpg 305.725 KB
3آيين نامه اجرايي بند 42 قانون بودجه 92.jpg 576.745 KB
4آيين نامه اجرايي بند 42 قانون بودجه 92.jpg 504.661 KB
اخذ مجوزبرگزاري همايش.jpg 320.475 KB
استفاده از امکانات الکترونيکي پد.jpg 416.75 KB
اصلاح الگوي مصرف1.jpg 395.727 KB
اصلاح الگوي مصرف2.jpg 424.495 KB
اصلاح ماده 3آيين نامه اجرايي تبصره 3قانون نقل و انتقال بيمه.jpg 359.732 KB
اعلام آمادگي بانک ملي جهت صدور ضمانت نامه.jpg 356.7 KB
افزايش مدت مرخصي زايمان.jpg 439.772 KB
ايراد مجلس به کسر نيم درصد درآمد شهردايها.jpg 381.216 KB
آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات مسکن براي اسکان موقت1.jpg 435.062 KB
آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات مسکن براي اسکان موقت2.jpg 469.317 KB
آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات مسکن براي اسکان موقت3.jpg 405.562 KB
آيين نامه اجرايي جز1 بند الف ماده187(1).jpg 349.558 KB
آيين نامه اجرايي جز1 بندالف ماده187(6).jpg 315.368 KB
آيين نامه اجرايي جز1بند الف ماده187(2).jpg 437.553 KB
آيين نامه اجرايي جز1بند الف ماده187(3).jpg 346.502 KB
آيين نامه اجرايي جز1بند الف ماده187(4).jpg 394.258 KB
آيين نامه اجرايي جز1بند الف ماده187(5).jpg 396.836 KB
آيين نامه اجرايي ماده 17 حداکثر استفاده از توان توليدي.jpg 432.249 KB
آيين نامه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت.jpg 469.229 KB
آيين نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت.jpg 381.907 KB
بازنشستگي پيش از موعد.jpg 493.7 KB
بخشنامه در خصوص اجراي مواردي با توجه به تکليف مقرر در تبصره ماده5 قانون انتشار 2.jpg 432.506 KB
بخشنامه در خصوص اجراي موارديبا توجه به تکليف مقرر درتبصره ماده 5 قانون انتشار1.jpg 539.334 KB
برقراري فوق العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد.jpg 466.431 KB
پرداخت بيمه بيکاري کارکنان پيماني و قراردادي.jpg 247.214 KB
تصميم نمايندگان در راستاي اجراي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات 1.jpg 520.929 KB
تصميم نمايندگان در راستاي اجراي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات 2.jpg 548.923 KB
تصميم نمايندگان در راستاي اجراي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات3.jpg 708.93 KB
تصميم نمايندگان در راستاي اجراي سند راهبردينظام جامع فناوري اطلاعات 4.jpg 265.885 KB
تصويب نامه رفع موانع توليد و سرمايه گذاري1.jpg 482.267 KB
تصويب نامه رفع موانع توليد و سرمايه گذاري2.jpg 441.165 KB
تصويب نامه رفع موانع توليد و سرمايه گذاري3.jpg 305.335 KB
تصويب نامه هيات وزيران در خصوص داده هاي فضايي.jpg 502.497 KB
تنظيم فهرست کشورهاي هدف توسعه گردشگري.jpg 579.328 KB
جايگزيني دستورالعمل چگونگي رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي 2.jpg 654.629 KB
جايگزيني دستورالعمل چگونگي رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي1.jpg 311.597 KB
جايگزيني دستورالعمل چگونگي رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي3.jpg 747.842 KB
حقوق گمرکي و سود بازرگاني 1.jpg 296.611 KB
حقوق گمرکي و سود بازرگاني 2.jpg 597.547 KB
حقوق گمرکي و سود بازرگاني 3.jpg 539.316 KB
حقوق گمرکي و سود بازرگاني 4.jpg 502.805 KB
حقوق گمرکي و سود بازرگاني 5.jpg 542.108 KB
حقوق گمرکي و سود بازرگاني 7.jpg 515.878 KB
حقوق گمرکي و سود بازرگاني 8.jpg 572.634 KB
حقوق گمرکي و سود بازرگاني 9.jpg 532.304 KB
حقوق گمرکي و سود بازرگاني 10.jpg 439.266 KB
حقوق گمرکي وسود بازرگاني 6.jpg 549.011 KB
دستورالعمل نحوه برگزاري آزمونهاي تخصصي و عمومي1.jpg 413.218 KB
دستورالعمل نحوه برگزاري آزمونهاي تخصصي و عمومي2.jpg 370.542 KB
رعايت بعضي موارد دربرگزاري مناقصات.jpg 530.945 KB
رفع موانع توليد 1.jpg 389.574 KB
رفع موانع توليد 2.jpg 376.602 KB
روال چاپ آگهي هاي مزايده و مناقصه.jpg 667.354 KB
سامانه بانکداري سبا.jpg 430.615 KB
شيوه نامه اجرايي ثبت تجربيات و توانمندي مديران حرفه اي1.jpg 397.124 KB
شيوه نامه اجرايي ثبت تجربيات و توانمندي مديران حرفه اي2.jpg 409.478 KB
شيوه نامه اجرايي ثبت تجربيات وتوانمندي مديران حرفه اي 3.jpg 226.496 KB
ضريب حقوق سال 92 و اصلاحيه آن.tif 436.108 KB
ضوابط استفاده از عبارت بين المللي در همايش ها 1.jpg 400.147 KB
ضوابطاستفاده ازعبارت بين المللي در همايش ها2.jpg 378.336 KB
کسر نيم درصد درآمد شهرداريها و واريز به حساب نهاد کتابخانه ها 2.jpg 399.593 KB
کسر نيم درصداز درآمد شهرداريها و واريز به حساب نهاد کتابخانه ها 1.jpg 401.698 KB
لغو پرداخت فوق العاده ويژه کارشناسان حقوقي.jpg 544.108 KB
لغو طرح مهر آفرين.jpg 513.408 KB
مهلت بخشودگي جرايم بيمه 1.jpg 176.224 KB
مهلت بخشودگي جرايم بيمه 2.jpg 528.567 KB
نحوه پرداخت محکوم به1.jpg 408.251 KB
نحوه پرداخت محکوم به2.jpg 547.461 KB
نحوه تشکيل و ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتي مديران.jpg 414.835 KB
نحوه تشکيل و ثبت اطلاعات دربانک اطلاعاتي مديران2.jpg 422.36 KB
هماهنگي با واحد حقوقي زمان پاسخگويي به مکاتبات.jpg 306.376 KB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^